Bằng Kiều – Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (Vũ Thành An, thơ: Nguyễn Đình Toàn) PBN 85

0
80

Tiêu đề : Bằng Kiều – Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (Vũ Thành An, thơ: Nguyễn Đình Toàn) PBN 85
Kênh: Thuy Nga
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=iO5WV91Sn4A