Ngọc Ngữ – Những Đồi Hoa Sim (Dzũng Chinh, thơ: Hữu Loan) PBN 117

0
62

Tiêu đề : Ngọc Ngữ – Những Đồi Hoa Sim (Dzũng Chinh, thơ: Hữu Loan) PBN 117
Kênh: Thuy Nga
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Eanjs-2YdEs