Bằng Kiều – Tóc Xưa (Ngô Thụy Miên, Thơ: Dương Văn Thiệt) PBN 114.

0
62

Tiêu đề : Bằng Kiều – Tóc Xưa (Ngô Thụy Miên, Thơ: Dương Văn Thiệt) PBN 114.
Kênh: Thuy Nga
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=iARV3ZYj6rw